Quesadillas

Shrimp Quesadilla

Shrimp Quesadilla $11.95 Flour tortilla, cheeses, tomato, scallion, salsa, guacamole, sour cream

Cheese Quesadilla

Cheese Quesadilla $7.95 Flour tortilla, cheeses, tomato, scallion, salsa, guacamole, sour cream

Steak Quesadilla

Steak Quesadilla $11.95 Flour tortilla, cheeses, tomato, scallion, salsa, guacamole, sour cream

Chicken Quesadilla

Chicken Quesadilla $9.95 Flour tortilla, cheeses, tomato, scallion, salsa, guacamole, sour cream